Stadgar

för FÖRENINGEN SANKT SIGFRIDS KYRKAS VÄNNER

Org.nr 802006-2819

Gäller fr.o.m. 28 mars 2010

§1                  Ändamål

Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner är en ideell förening, som har till ändamål att stödja verksamheten vid S:t Sigfrids kyrka, där gudstjänster och annan församlingsverksamhet överensstämmande med den evangelisk-lutherska bekännelsen kan hållas. Föreningen skall jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga livet i kyrkan näraliggande områden. Verksamhet som står i strid med Den Heliga Skrift och/ eller allmänkyrklig tradition är inte förenlig med föreningens ändamål.

§2                  Medlemskap

Mom. 1  För att bidraga till förverkligandet att föreningens ändamål äger envar person, som vill främja föreningens i §1 ovan angivna ändamål, att anmäla sig som medlem genom att erlägga den årsavgift som vid föreningens senaste årsmöte fastställts.

Mom. Intressent äger ej del i föreningens tillgångar liksom han ej heller svarar för någon del av dess skulder.

Mom. 3  Äkta makar äger rätt till var sitt medlemskap med en enda årsavgift.

Mom. 4  Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.  Årsmötet beslutar om eventuell uteslutning.

§3                  Styrelse

Mom.Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex ordinarie ledamöter, varav en bör vara präst. Två suppleanter utses. Ordinarie ledamöter väljes för två år i sänder. Varje år avgår tre ledamöter. Suppleanterna väljes för ett år i sänder.

Mom. Medlemsmötet väljer ordförande för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Mom. 3  Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden i funktion som ordförande och tre ordinarie ledamöter är närvarande samt kallelse till alla ledamöter utfärdats minst fem dagar i förväg. Ordföranden äger utslagsröst utom vid val, då lotten må skilja.

Mom. 4  Över föreningens och styrelsens förhandlingar skall föras protokoll.

Mom. 5  Föreningens firma tecknas av den eller de styrelseledamöter, som styrelsen utser inom sig för ett år i sänder.

Mom. 6  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens tillgångar och deras förvaltning, dock  att ledamot är fritagen från ansvar för beslut, vari han ej deltagit, eller som han i protokollet reserverat sig emot.

Mom. 7  Styrelsen upprättar före den 15 Februari varje år en berättelse över det förflutna årets verksamhet.

Mom. Styrelsen skall tillse, att under dess förvaltning stående egendom är till sitt fulla värde försäkrat, samt ansvarar för tillgångarnas betryggande placering och för deras användning för föreningens ändamål.

Mom. 9  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§4                  Årsmöte

Mom. 1  Föreningen håller årsmöte senast den 31 Mars varje år. Vid detta tillfälle skall förekomma:

a.                   Val av ordförande för årsmötesförhandlingarna.

b.                   Val av sekreterare för årsmötesprotokollet.

c.                   Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

d.                   Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.

e.                   Föredragning av års- och revisionsberättelser.

f.                   Fastställande av balansräkningen.

g.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

h.                   Val av ordförande.

i.                    Val av tre styrelseledamöter och två suppleanter.

j.                    Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

k.                   Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

l.                    Beslut om inkomst- och utgiftsstat för löpande år.

m.                  Övriga ärenden, som antingen väckts av styrelsen eller senast två veckor före årsmötet i skriftlig form framställts av medlem.

Mom. 2  Extra medlemsmöte hålles då styrelsen eller dess ordförande eller revisorer det påkallat eller då minst 10 av föreningens medlemmar därom gjort skriftlig framställning.

Mom. 3  Vid medlemsmöte äger varje medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst. Vid omröstning avgöres utslaget genom enkel pluralitet. Omröstningen är öppen utom vid val, som skall ske med slutna sedlar, om så påfordras av någon. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten må skilja.

Mom. 4  Kallelse till medlemsmöte skall genom ordförandens försorg skriftligen utsändas minst 14 dagar före mötet.

§5                  Räkenskaper och revision

Mom. 1  Styrelsen har att föra räkenskaper över sin förvaltning enligt bokföringsmässiga grunder och avsluta dem för kalenderår.

Mom. 2  Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, som väljes på årsmötet.

Mom. Styrelsens berättelse, protokoll och räkenskaper för närmast förslutet år skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 Februari. Revisorerna avger berättelse över granskningen senast den 15 Mars.

Mom. 4  Kassören är skyldig att, på anfordran av revisorer, styrelseledamot eller på till styrelsen ställd begäran från medlem, hålla räkenskaperna tillgängliga.

§6                  Tillgångar och skulder

För föreningens skulder svarar endast dess tillgångar.

§7                  Arkiv

Genom styrelsens försorg skall upprättas en  ordnad  samling  av  de gåvobrev, testamenten och andra urkunder, som tillhör föreningen, samt av föreskrifter rörande förvaltningen.

§8                  Stadgeändring och upplösning

För beslut om föreningens upplösning och för ändring av stadgarna fordras bifall av minst 2/3 av de närvarande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Om föreningen upplöses skall med dess behållna egendom förfaras som årsmötet beslutar.

Stadgarna är antagna den 14 Januari 1970. Ändringar är beslutade den 18 Mars 1974, 12 Mars 1995, 24 Mars 2002, 24 September 2006 och 28 Mars 2010.