Föreningen

SigfridGenomsk707x952Vad är Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner (FSSKV)?

En stödförening bildades 1970 för att med frivilliga krafter fortsätta den efterfrågade verksamheten. Den är helt beroende av gåvomedel. Föreningen får inga bidrag från det allmänna (mer än begränsade bidrag till renoveringar från Länsstyrelsen).
Föreningen har ett 100-tal medlemmar. Präster, kyrkvärdar och styrelseledamöter tjänstgör oavlönade.
S:t Sigfrids Kyrkoblad ges ut med två nummer årligen, vilka postas till medlemmarna.
Föreningens verksamhet vilar på en aktiv lekmannamedverkan och en ideellt arbetande styrelse.

Verksamhetsidé

1. Syftet uttryckes i §1 i stadgarna:

”Föreningen S:t Sigfrids Kyrkas Vänner är en ideell förening, som har till ändamål att stödja verksamheten vid S:t Sigfrids kyrka, där gudstjänster och annan församlingsverksamhet överensstämmande med den evangelisk-lutherska bekännelsen kan hållas. Föreningen skall jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder  för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga livet i kyrkan näraliggande områden. Verksamhet som står i strid med Den Heliga Skrift och/eller allmänkyrklig tradition är inte förenlig med föreningens ändamål.”

Den fullständiga texten finns på sidan Stadgar.

2. Målet för verksamheten är att genom att tillgodose behovet av gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigsel, m.m. föra människor till tro och bevara och stärka dem i en rätt lära om Kyrkans Herre, Jesus Kristus, att de må leva som Kristi lärjungar.

3. Gudstjänsterna. Förening har för närvarande endast sällan egna gudstjänster, men föreningens hyresgäst firar högmässa varje sön- och helgdag. Se S:t Stefanus hemsida

4. Förrättningar. De som önskar att dop, vigsel eller begravning skall förrättas i S:t Sigfrids Kyrka skall, efter att ha bokat kyrkan, i första hand vidtala ordinarie församlingspräst i sin hemförsamling. Finnes ingen präst i hemförsamlingen att tillgå kan föreningen hjälpa till.

Bokning av kyrkan för dop, vigslar och begravningar: Klicka här för att komma till sidan Kontakt.

2007-09-16 13.01.00-2Medlemsskap

Medlemsavgift: 200 kr per år.
Plusgirokonto 60 99 75-8
Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress när du betalar.

Gåvor

Ekonomin hålls till stor del uppe genom enskilda personers gåvor
till föreningen. Vill man tillhöra dessa personers skara kan man
använda ovannämnda plusgirokonto.

Ordförandena i FSSKV

HARRY HANSSON, km. Hägerstens förs. Grundare, ordf. 1970–1982
ÅKE LION, km. Hägerstens förs. Ordf.  1982–1993
ANDERS DAHL. Ordf. våren-sommaren 1994
KÅRE STRINDBERG, km. Skärholmens förs. Ordf. 1994–2012
CHRISTER SVÄRD. Ordf. 2012–

Se även tavlan Series Pastorum, en lista över präster som tjänstgjort i kyrkan och föreningen genom tiderna. Tavlan är uppsatt i kyrkan.

Vem var då Sankt Sigfrid?
Ikon på väggen i kyrkans kor. Konstnärinna: Gertrud Lindholm, Döderhult. Hon kallar ikonen för ”Stigfrid”.

Sigfrid var en engelsk missionsbiskop som döpte kung Olof Skötkonung vid Husaby Källa år 1008, och inledde kristendomens genombrott i det hedniska Götaland och Svealand.

Länk till Sigfridslegenden